Confederația Patronală Concordia (“Concordia”) este o organizație non-profit, reprezentativă la nivel național și partener relevant în peisajul dialogului social. Membrii Concordia sunt federații sectoriale și angajatori organizați în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/20211 a Dialogului Social.

Deși membrii sunt persoane juridice, este necesară colectarea datelor cu caracter personal și a informațiilor conform specificului activităților și pentru o cât mai bună reprezentare a membrilor. Astfel de date se referă în general la calitatea de membru și includ informații specifice despre persoanele fizice membre în grupurile noastre de lucru sau care subscriu pentru buletinele noastre informative, chestionare și evenimente.

Prezenta Politică de confidențialitate oferă detalii cu privire la modul în care Concordia colectează și utilizează informații personale aparținând unor persoane fizice relevante, respectând permanent prevederile legislației locale privind protecția datelor și ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE („GDPR”). Datele cu caracter personal reprezintă orice informație în legătură cu o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este aceea care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulți factori referitori la identitatea sa fizică, psihologică, mentală, economică, socială sau culturală.

Prezenta Politică de confidențialitate se referă la datele personale ale membrilor, partenerilor, altor persoane aflate sau care intră în contact cu Concordia și reprezentanții săi, potențiali salariați, interni sau asociați și se aplică datelor colectate prin intermediul website-ului Concordia, https://www.concordia.ro (“Site-ul”), precum și tuturor datelor personale pe care Concordia le colectează prin intermediul e-mail-ului sau al contactelor offline.

Prezenta Politică de confidențialitate se referă la

 • scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal
 •  temeiul legal pentru efectuarea colectării și prelucrării
 • categorii de date cu caracter personal colectate și prelucrate
 • durata prelucrării datelor
 • drepturile utilizatorilor în calitate de persoane vizate și modul în care pot fi exercitate aceste drepturi
 • divulgarea datelor cu caracter personal.

Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal

Pe durata interacțiunii cu Site-ul sau cu oricare dintre reprezentanții Concordia, utilizatorii persoane fizice pot fi supuși colectării și prelucrării datelor cu caracter personal dacă intervine oricare dintre următoarele:

1. Persoana este membru sau potențial membru Concordia

▪ datele personale relevante sunt utilizate pentru a oferi informații referitoare la calitatea de membru și la activitățile derulate de Concordia

▪ datele de contact sunt utilizate pentru a efectua comunicări cu privire la calitatea de membru, activitate, grupuri de lucru și orice alte aspecte relevante referitoare la relația de afaceri. Punând astfel de informații la dispoziția Concordia, se presupune că utilizatorul a acceptat implicit motivele pentru care acestea urmează a fi prelucrate

▪ datele de contact pot fi utilizate pentru a oferi acces la formulare electronice/online, buletine informative, comunicate de presă, evenimente, alte documente relevante în conformitate cu opțiunea de subscripție a fiecărui utilizator pentru astfel de comunicări (este considerat consimțământ expres pentru o astfel de prelucrare). Orice utilizator are, în orice moment, posibilitatea de a-și retrage consimțământul, fie prin dezabonarea de la un buletin informativ, fie prin trimiterea unei solicitări exprese în scris la adresa de e-mail office@confederatia-concordia.ro.

Categoriile de date personale prelucrate în contextul comunicărilor menționate anterior sunt nume, adresă e-mail, număr de telefon, adresă fizică (dacă se solicită în mod specific de un anumit utilizator), precum și orice alte date personale pe care o persoană le pune în mod nemijlocit la dispoziția Concordia în acest scop.

2. Persoana este reprezentant al unui membru Concordia

 • datele personale relevante sunt utilizate pentru a oferi informații referitoare la rapoarte de activitate, întâlniri cu oficialitățile, noutăți privind legislația relevantă pentru mediul de afaceri și orice altă informație specifică
 •  datele de contact sunt utilizate pentru a efectua comunicări cu privire la evenimente, întâlniri cu autoritățile, documente de poziție, legislația relevantă pentru mediul de afaceri și orice alte subiecte în legătură cu relația de afaceri. Punând astfel de informații la dispoziția Concordia, se presupune că 
 • utilizatorul a acceptat implicit motivele pentru care acestea urmează a fi prelucrate
 • datele de contact pot fi utilizate pentru a pune la dispoziție buletine informative, minute ale întâlnirilor, comunicate de presă, invitații la evenimente și orice alte informații relevante pentru mediul de afaceri (este considerat consimțământ expres pentru o astfel de prelucrare). Orice utilizator are, în orice moment, posibilitatea de a-și retrage consimțământul, fie prin dezabonarea de la un buletin informativ, fie prin trimiterea unei solicitări exprese în scris la adresa de e-mail office@confederatia-concordia.ro.

În toate cazurile de mai sus, datele sunt furnizate fie în mod nemijlocit de însuși utilizator, fie de membrul reprezentat de acesta. Categoriile de date personale prelucrate în contextul comunicărilor menționate anterior sunt nume, funcție, adresă e-mail, număr de telefon, informații de identificare.

3. Persoana este partener de afaceri sau furnizor al Concordia

 • datele personale relevante sunt utilizate pentru a derula relația contractuală. Prin semnarea contractului, se consideră că părțile și-au exprimat consimțământul expres pentru furnizarea datelor cu caracter personal și au acceptat temeiurile pentru prelucrarea acestora.
 • datele de contact sunt utilizate pentru comunicări referitoare la orice aspecte relevante referitoare la contract/relația de afaceri. Prin semnarea contractului, se consideră că părțile și-au exprimat consimțământul expres pentru furnizarea datelor cu caracter personal și au acceptat temeiurile pentru prelucrarea acestora.

Categoriile de date personale prelucrate în contextul relațiilor menționate anterior sunt nume, adresă e-mail, număr de telefon, fax, adresă fizică, precum și alte date personale furnizate în cadrul contractului sau în legătură cu acesta.

4. Persoana este reprezentant, persoană de contact, salariat sau partener al unui membru Concordia

 • datele personale relevante sunt utilizate pentru a derula relația contractuală. Prin semnarea contractului, se consideră că părțile și-au exprimat consimțământul expres pentru furnizarea datelor cu caracter personal și au acceptat temeiurile pentru prelucrarea acestora.
 • datele de contact sunt utilizate pentru comunicări referitoare la orice aspecte relevante referitoare la contract/relația de afaceri. Prin semnarea contractului, se consideră că părțile și-au exprimat consimțământul expres pentru furnizarea datelor cu caracter personal și au acceptat temeiurile pentru prelucrarea acestora.

În toate cazurile de mai sus, datele sunt furnizate fie în mod nemijlocit de însuși utilizator, fie de partenerul reprezentat de acesta. Categoriile de date personale prelucrate în contextul comunicărilor menționate anterior sunt nume, funcție, adresă e-mail, număr de telefon, fax, adresă fizică, date de identificare, precum și alte date personale puse la dispoziția Concordia, în mod obișnuit de utilizator, necesare pentru îndeplinirea scopurilor enunțate anterior.

5. Persoana este utilizator al Site-ului

Datele cu caracter personal colectate când un utilizator vizitează Site-ul sunt folosite pentru monitorizarea traficului și îmbunătățirea conținutului Site-ului. În acest scop, interesul legitim este asigurarea funcționării corespunzătoare a Site-ului, precum și optimizarea acesteia.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt data și ora accesării Site-ului, adresa IP a vizitatorului care accesează Site-ul, datele de înregistrare în cazul utilizatorilor înregistrați.

Pentru toate aceste categorii de persoane vizate, Concordia poate prelucra datele cu caracter personal în contextul unor modificări de structură sau alte operațiuni similare. În acest caz, temeiul pentru prelucrarea datelor poate fi reprezentat de o obligație legală (în cazul în care Concordia are obligația legală de a divulga anumite date către autoritățile publice), de încheierea de către Concordia a anumitor acorduri subsumate acestor operațiuni (dacă persoana vizată este parte într-un astfel de acord), precum și de interesul legitim al Concordia de a derula astfel de operațiuni în cel mai eficient mod.

Furnizarea datelor cu caracter personal

Când datele sunt cerute direct de la și/sau oferite nemijlocit de persoana vizată, Concordia va solicita toate categoriile de informații personale menționate anterior în concordanță cu scopurile specifice, întrucât în caz contrar nu va putea desfășura respectiva activitate (incluzând, printre altele, oferirea de informații cu privire la activitatea proprie).

În cazul datelor personale puse la dispoziție de un membru Concordia (ex: când un membru este reprezentat de o persoană special desemnată pentru o anumită activitate), respectivul membru este rugat să comunice persoanei vizate, anterior divulgării datelor, detaliile referitoare la modul în care Concordia intenționează să prelucreze respectivele date, așa cum se menționează în prezenta Politică de confidențialitate.

Divulgarea datelor cu caracter personal

Da regulă, Concordia nu divulgă terților datele personale colectate pentru diferitele scopuri. Cu toate acestea, dacă este în interesul unei părți și se consideră necesar, putem divulga date personale relevante instanțelor judecătorești, autorităților semnificative și afiliaților în contextul desfășurării activităților Concordia.

Durata procesării

Datele cu caracter personal vor fi stocate pe durata menținerii calității de membru, a contractului de asistență, precum și pentru o anumită perioadă de timp ulterioară, în conformitate cu reglementările noastre interne și cu prevederile legale aplicabile.

în cazul în care datele nu sunt colectate în contextul calității de membru sau pentru un contract de asistență, astfel de date vor fi stocate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului care a vizat colectarea datelor.

Drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Reglementările GDPR prevăd o serie de drepturi pe care persoanele fizice în calitate de persoane vizate le pot exercita, printre care:

 • dreptul de acces – permite persoanelor vizate să se informeze dacă datele lor cu caracter personal sunt prelucrate de Concordia și, în caz afirmativ, să solicite detalii cu privire la activitățile de prelucrare;
 • dreptul la rectificare - permite persoanelor vizate să rectifice informațiile personale incorecte;
 • dreptul de a fi uitat - permite persoanelor vizate să solicite și să obțină ștergerea datelor lor personale în anumite cazuri (ex: dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • dreptul la restricționarea prelucrării - permite persoanelor vizate să solicite și să obțină restricționarea prelucrării datelor lor personale în anumite cazuri (ex: atunci când contestă acuratețea datelor personale proprii, oferind Concordia posibilitatea de a verifica într-o anumită perioadă de timp exactitatea datelor;
 • dreptul la opoziție - permite persoanelor vizate să se opună prelucrării în continuare a datelor personale proprii, în condițiile și limitele stabilite de legislația aplicabilă;
 • dreptul la portabilitatea datelor - permite persoanelor vizate să primească datele personale care îi privesc, furnizate anterior Concordia, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care să poată fi citit de o mașină sau să solicite transmiterea acestor date către un alt operator de date cu caracter personal.

Vă puteți exercita drepturile menționate anterior și puteți afla mai multe despre acestea printr-o solicitare scrisă la adresa de e-mail office@confederatia-concordia.ro.

Aveți dreptul de a înainta o reclamație la ANSPDCP.

Ne angajăm să tratăm întotdeauna solicitările dvs. cu cea mai mare atenție și să răspundem oricărei întrebări în cel mai scurt timp posibil.

Prezenta Politică de confidențialitate este aplicabilă începând cu data de 16.08.2021.

Utilizatorii înțeleg și își asumă dreptul Concordia de a modifica sau înlocui Politica de confidențialitate fără o notificare prealabilă. Modificările intră în vigoare de la data la care sunt disponibile pe Site.